فرآیند داوری 10 روزه مقالات
1397/03/14

با توجه به گسترده بودن محورهای همایش  و گروههای شرکت کننده در این گردهمایی و همچنین تعداد بالای  داوران تعیین شده همایش از طرف دبیرخانه که درقالب 20گروه  5 نفره مقالات پژوهشگران عزیز را مورد داوری قرار میدهند و همچنین احترام به وقت و مفید بودن هر چه بیشتر خروجی همایش تصمیم دبیرخانه و هیات  اجرایی بر آن شده است که داوری مقالات دریافتی در یک بازه زمانی کوتاه تر انجام شده و نتایج داوری مبنی بر رد یا پذیرش مقالات حداکثر تا 10 روز بعد از ارسال مقاله انجام و  اطلاع رسانی گردد، لازم به ذکر است که بعد از اعلام داوری پس از مهلت 10 روزه ارسال مقالات،  نسبت به ارسال پستی گواهیای مربوطه اقدام میگردد. این روند به صورت ریتمیک تا زمان پایان همایش ادامه خواهد داشت.